Algemene voorwaarden

V7 01-05-2023 | 10:17:28
Note: scrol naar beneden voor het algemene privacy statement van het actieplatform

Algemene voorwaarden Sunset Walk

Versie 1.1, maart 2023

1. Algemeen

1.1 De ‘Sunset Walk’ is een initiatief van en wordt georganiseerd door de Hersenstichting Nederland, gevestigd aan de Maanweg 174 te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41155766(hierna: de ‘Hersenstichting’ of 'we/wij/ons/onze’).

1.2 Doe je mee aan de Sunset Walk of doe je een donatie via de pagina van iemand die aan de Sunset Walk meedoet? Dan gelden deze algemene voorwaarden.

2. De Sunset Walk

2.1 De Sunset Walk is een sponsortocht. Het doel is geld inzamelen voor onderzoek naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met een hersenaandoening.

2.2 Deelname aan de Sunset Walk is alleen mogelijk nadat je je hebt ingeschreven en het inschrijfgeld hebt betaald.

2.3 De Sunset Walk bestaat uit twee onderdelen: een georganiseerde wandeling op locatie en een Vanuit Huis editie, waarbij deelnemers op eigen gelegenheid wandelen op een plek die ze zelf uitkiezen. Bij je inschrijving maak je de keuze tussen één van deze twee onderdelen.

2.4 Voor de wandeling op locatie is het aantal deelnemers beperkt. Zodra het maximale aantal bereikt is, kunnen we de inschrijving stoppen.

2.5 Heb je je ingeschreven voor de Vanuit Huis editie maar wil je toch wisselen naar de wandeling op locatie? Of liever andersom? Neem dan contact met ons op.

2.6 De Sunset Walk is recreatief en kent geen wedstrijdelement. De Sunset Walk mag dan ook niet als officiële wedstrijd gelopen worden.

3. Deelnemers

3.1 Deelname aan de Sunset Walk is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

3.2 De Sunset Walk staat open voor iedereen die over een toereikende conditie beschikt om 3 1/2, 5 of 10 kilometer lopend of in een rolstoel te kunnen afleggen. Door je in te schrijven als deelnemer, verklaar je dat je hiertoe in staat bent en dat je je fysiek en mentaal voldoende hebt voorbereid op de Sunset Walk.

3.3 Heb je gezondheidsklachten en twijfel je of de Sunset Walk voor jou geschikt is? Neem dan gerust contact met ons op. We kunnen je geen advies geven, maar wel meer informatie geven zodat je een eigen afweging kunt maken.

3.4 Deelnemers jonger dan zestien jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.

3.5 Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit minimaal twee deelnemers. De Hersenstichting mag grote teams opsplitsen.

3.6 De Hersenstichting mag deelnemers uitsluiten van (verdere) deelname aan de Sunset Walk in de volgende gevallen:

a) deelname is niet verantwoord vanwege gezondheidsredenen;

b) de deelnemer handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.

3.7 De Hersenstichting mag de route, datum, tijdstippen en startplaats van de Sunset Walk wijzigen of de Sunset Walk geheel of gedeeltelijk aflassen in verband met ongeschikte weersomstandigheden, de veiligheid of gezondheid van de deelnemers, beperkte aanmeldingen of andere calamiteiten en/of overmacht.

  1. Indien dit het geval is, zal de Hersenstichting haar uiterste best doen om een alternatief evenement te organiseren.
  2. De Hersenstichting is niet aansprakelijk voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
  3. Als de Sunset Walk wordt geannuleerd en binnen drie maanden geen alternatief bekend is gemaakt, zullen de voor de Sunset Walk overgemaakte donaties en sponsorbedragen worden teruggestort na een schriftelijk verzoek daartoe van de donateur. Ook het inschrijfgeld wordt teruggestort, tenzij de deelnemer besluit het inschrijfgeld als donatie aan de Hersenstichting te schenken.
  4. Als wél een alternatief wordt verzorgd, worden donaties en sponsorbedragen niet teruggestort. Het maakt daarbij niet uit of de deelnemer wel of niet aan dit alternatief heeft deelgenomen. Als de deelnemer afziet van deelname aan het alternatief, kan hij op verzoek het inschrijfgeld terug laten betalen.

3.8 In ons privacystatement lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens als je donateur of deelnemer bent. Hou er in het bijzonder rekening mee dat er foto’s worden gemaakt tijdens de Sunset Walk. Sta je op de foto, maar stel je dat niet op prijs? Neem dan contact met op via privacy@hersenstichting.nl.                                         

4. Inschrijfgeld

4.1 Het inschrijfgeld voor deelnemers vanaf 12 jaar is € 15. Voor deelnemers jonger dan 12 jaar is het inschrijfgeld € 5.

4.2 Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort indien de deelnemer zich afmeldt, niet deelneemt of door de Hersenstichting wordt uitgesloten van (verdere) deelname.

5. Sponsorpagina

5.1 We vragen iedere deelnemer om sponsors te zoeken voor diens deelname.

5.2 De deelnemer kan een persoonlijke sponsorpagina aanmaken op de website van de Sunset Walk. Op die persoonlijke pagina kunnen sponsors een donatie doen.

5.3 De deelnemer staat er voor in dat de content die hij op zijn pagina plaatst geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen, in het bijzonder auteursrechten (bijvoorbeeld op foto’s) of privacyrechten. De deelnemer vrijwaart de Hersenstichting tegen aanspraken van derde partijen, gebaseerd op de stelling dat diens persoonlijke sponsorpagina inbreuk maakt op de rechten van derde partijen.

5.4 Indien de deelnemer informatie over (een) andere perso(o)n(en) op zijn sponsorpagina plaatst, staat deze er voor in dat hij de benodigde toestemming heeft om die informatie te plaatsen.

5.5 De Hersenstichting mag content op de pagina van deelnemers verwijderen, als de content onrechtmatig of onbehoorlijk is of de Hersenstichting reden heeft om dat te vermoeden.

6. Sponsordonaties

6.1 Sponsordonaties worden niet teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt, uiteindelijk afziet van deelname, zijn deelname niet voltooit of door de Hersenstichting wordt uitgesloten van (verdere) deelname.

6.2 Restitutie van sponsordonaties vindt uitsluitend plaats onder de voorwaarden van artikel 3.7 onder c) van deze algemene voorwaarden.

7. Gedragsregels

7.1 We doen ons uiterste best om een veilig, fijn en prettig evenement te verzorgen. Dat kunnen we alleen samen met onze deelnemers. Doe je mee aan de Sunset Walk? Of ben je als supporter aanwezig? Dan gelden de volgende regels:

  1. Veiligheid staat voorop. Hou rekening met andere deelnemers en weggebruikers.
  2. De Sunset Walk vindt plaats in een prachtig natuurgebied. We vragen je om rekening te houden met natuur en milieu.
  3. Volg de aangegeven routes.
  4. Laat geen afval achter.
  5. Speel geen luide muziek.
  6. Reclamevoorwerpen zijn niet toegestaan (tenzij we daar toestemming voor hebben gegeven). Sponsorshirts mogen natuurlijk wel.
  7. Gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan.
  8. Gedraag je niet hinderlijk, onfatsoenlijk of gevaarlijk.
  9. Volg de aanwijzingen van de organisatie en aanwezige hulpverleners of handhavers.

7.2 Bij de wandeling op locatie zijn hulphonden toegestaan, maar andere (huis)dieren helaas niet.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Hersenstichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als een deelnemer of donateur schade lijdt in verband met de Sunset Walk, dan is de aansprakelijkheid van de Hersenstichting beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalt. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Hersenstichting niets uitbetaalt, dan is de Hersenstichting niet aansprakelijk.

8.2 De Hersenstichting is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers en supporters.

8.3 De deelnemer vrijwaart de Hersenstichting voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan die deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Sunset Walk. 

9. Overige bepalingen

9.1 Op je overeenkomst tot deelname is Nederlands recht van toepassing.

9.2 De Hersenstichting kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, door een nieuwe versie op haar website te publiceren. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de website.

 

Algemene voorwaarden actieplatform

Deze website is eigendom van Hersenstichting. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Hersenstichting - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Hersenstichting en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Hersenstichting en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Hersenstichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Hersenstichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Hersenstichting, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Hersenstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Hersenstichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Hersenstichting zullen Hersenstichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Hersenstichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Hersenstichting geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Hersenstichting en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Hersenstichting daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Hersenstichting en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Hersenstichting wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: actie@hersenstichting.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Hersenstichting jonger is dan 16 jaar, zal Hersenstichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Hersenstichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Hersenstichting en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Hersenstichting en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Contactgegevens

Bezoekadres

Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Postadres
Postbus 191
2501 CD Den Haag
Tel: 070 – 360 48 16 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar)

Zakelijke informatie
IBAN:NL18 INGB 0000 000 860
KvK: 41155766

De Hersenstichting is een ANBI
RSIN: 0067.39.398

Jouw impact

Dankzij jouw toewijding zorg je ervoor dat we dit kunnen verwezenlijken..

Hersenaandoeningen voorkomen

Een gezonde leefstijl kan het risico op een hersenaandoening verkleinen en de gevolgen van veroudering en hersenziektes uitstellen. Daarom zet de Hersenstichting in op gedrag dat de hersengezondheid ten goede komt. Van slaap tot voeding en beweging.

Hersenaandoeningen beter behandelen

De Hersenstichting maakt door financiering en nauwe samenwerkingen belangrijke onderzoeken en innovaties mogelijk. Zo kunnen er meer behandelingen komen die hersenaandoeningen genezen, stoppen, vertragen of de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Mensen met hersenaandoening helpen meedoen in de maatschappij

Iedereen met een hersenaandoening verdient een kans om het beste uit zijn leven te halen. Daarom werken wij aan een aangepast aanbod voor werk, bewegen en vrije tijd zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen

Lees meer