Privacy Statement

V8 31-03-2023 | 12:40:20
Note: scrol naar beneden voor het algemene privacy statement van het actieplatform

Privacy Statement Sunset Walk

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van de Hersenstichting Nederland, statutair gevestigd in Den Haag en kantoorhoudend in (2501 CD) Den Haag aan de Maanweg 174, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41155766 (hierna: de ‘Hersenstichting’ of ‘wij’).

Ben je donateur, sponsor, deelnemer of actiestarter bij de Sunset Walk? Dan leggen we in deze privacyverklaring uit hoe we omgaan met je (persoons)gegevens.

De Hersenstichting is verantwoordelijk voor het verwerken van je gegevens in verband met de Sunset Walk. De Hersenstichting houdt zich daarbij in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt. Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties.

Persoonsgegevens

Via dit platform verzamelen we de volgende persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • het organiseren van de Sunset Walk en jouw deelname daaraan mogelijk maken;
  Schrijf je je in voor de Sunset Walk? Dan registreert de Hersenstichting je gegevens (naam, mailadres, adres, woonplaats, telefoonnummer (optioneel) en betaalgegevens voor het inschrijfgeld) zodat je mee kunt doen aan de Sunset Walk en zodat we je kunnen informeren over alles wat je moet weten over je deelname. Informatie over je deelname en de stand van je opgehaalde donaties ontvang je via mail en sms.

Doe je mee aan de Vanuit Huis editie en wil je de medaille ontvangen, dan gebruiken we je adresgegevens om die medaille per post te versturen.

De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst tot deelname aan de Sunset Walk.

 • het aanmaken en beheren van een opgezette actie (in het bijzonder de sponsoracties in verband met de Sunset Walk) en het verwerken, tot stand brengen en uitvoeren van een online donatie of sponsorgift;
  Zet je een actie op of doneer / sponsor je voor een actie? Dan legt de Hersenstichting je naam, telefoonnummer, mailadres, adresgegevens en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties (bedrag, moment van de transactie, bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekening), donaties, deelnamegegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met Hersenstichting in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Hersenstichting als sponsor, donateur, actiestarter en/of deelnemer aan acties of evenementen vast. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst tot deelname aan de Sunset Walk of de overeenkomst tot het doen van een donatie.

Als je een donatie of sponsorgift doet voor een actie, kun je er voor kiezen om naar de actiestarter toe anoniem te doneren. In dit geval  wordt alleen het sponsorbedrag en niet je naam met de actiestarter gedeeld. De Hersenstichting verwerkt dan nog wel je transactiegegevens, zodat we de betaling kunnen uitvoeren. Het gaat dan om het bedrag dat je doneert, het moment waarop de transactie plaatsvindt, je bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de bankrekening. De grondslag hiervoor is opnieuw uitvoering van de overeenkomst.

Doneer je niet anoniem, dan krijgt de actiestarter inzage in de naam die je als donateur hebt gekozen en het (sponsor)bedrag (voorzien van datum en tijd) en een eventueel persoonlijk bericht. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

 • het tonen van foto’s, persoonlijk verhaal of motivatie op je actiepagina
  Kies je er voor om op jouw actiepagina ook foto’s, een persoonlijk verhaal of je motivatie te delen, dan verwerken we ook de gegevens die je daarvoor uploadt via ons platform. Het uploaden van foto’s of je motivatie op jouw actiepagina is optioneel. We wijzen je erop dat de gegevens die je op jouw actiepagina zet openbaar toegankelijk zijn. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

  Let op: Doe je mee aan de Sunset Walk omdat je iemand kent met een hersenaandoening, bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend? En wil je dat in je motivatie vermelden, bijvoorbeeld met een verhaal over of een foto van die persoon? Dan vragen we je om daar vooraf duidelijke toestemming voor te vragen bij die persoon zelf. Door dergelijke gegevens via ons platform met ons te delen, bevestig je dat je deze toestemming hebt.

 • het informeren over activiteiten
  De Hersenstichting houdt sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar De Hersenstichting kan je in e-mailings en per post ook om (financiële) steun vragen. Bij inschrijving en in iedere nieuwsbrief krijg je de mogelijkheid om je hiervoor af te melden. Je kunt je bovendien ook afmelden om post van ons te ontvangen.

  De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde marketingbelang van de Hersenstichting.

 • het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Hersenstichting te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Hersenstichting om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de Hersenstichting websites worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde marketingbelang van de Hersenstichting (voor functionele cookies en cookies met een geringe inbreuk op uw privacy) of toestemming (voor de overige cookies).

 • het verbeteren van dienstverlening
  Hersenstichting gebruikt het e-mailadres van sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

  De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van de Hersenstichting om haar dienstverlening op peil te houden.

 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Hersenstichting gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun je jezelf afmelden voor advertenties of jouw voorkeuren wijzigen.

  De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Telemarketing 

De Hersenstichting kan je alleen telefonisch informeren over haar activiteiten en projecten of om steun vragen, als je daarmee hebt ingestemd. Bestaande donateurs, collectanten en oud-donateurs (tot 3 jaar terug) mogen wij ook zonder toestemming telefonisch benaderen. Indien je kenbaar maakt hierop geen prijs (meer) te stellen, dan respecteren wij dit uiteraard. Het kan nog wel voorkomen dat de Hersenstichting je telefonisch informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken. Wil je buiten noodzakelijke en service gerelateerde zaken niet meer door ons gebeld worden, dan kan je dit aangeven in ieder telefoongesprek of een mail sturen aan privacy@hersenstichting.nl.

 

Verstrekken van gegevens aan derde partijen

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacystatement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting.

Voor de Sunset Walk maken we in elk geval gebruik van CM.com B.V. en Kentaa B.V als verwerker. Beide verwerkers zijn gevestigd in Nederland.

De Hersenstichting verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Cookies 

Deze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe deze uit te schakelen zijn in onze cookieverklaring. 

Openbaar 

Bezoekers van het actieplatform zien de acties voorzien van naam, profielfoto en motivatie. Daarnaast wordt per deelnemer getoond hoeveel donateurs/sponsors de actie steunen en hoeveel geld er is ingezameld. Donateurs/sponsors kunnen ervoor kiezen hun naam af te schermen op de website.  

Foto’s en beeldmateriaal 

De Hersenstichting gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens (regionale) evenementen, trainingen, workshops en acties om gebeurtenissen vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website, in onze nieuwsbrieven, HersenMagazine en/of social media. 

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers van evenementen worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier, voor zover mogelijk, op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Staat u herkenbaar in beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten via privacy@hersenstichting.nl dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd. 

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie / EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar dergelijke landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Beveiliging  

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Alle gegevens van online bezoekers, donateurs/sponsors en actiestarters die binnen het actieplatform worden achtergelaten, worden encrypted verzonden en in beveiligde systemen opgeslagen. 

Bewaartermijn  

Actiestarters kunnen te allen tijde stoppen met een actie door de opgezette actie weer te beëindigen. Hersenstichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  

De persoonlijke actiepagina’s worden zes maanden na afloop van de betreffende Sunset Walk verwijderd.

Betaling 

Voor het uitvoeren en verwerken van de giften wordt samengewerkt met Tikkie B.V. en Ideal, Visa, Mastercard, Maestro, PayPal, Sepa.  Deze partij verwerkt de betaling tussen het actieplatform en jouw bank en krijgt daarmee inzage in betaalgegevens.  

Rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Een verzoek kan ingediend worden per brief of e-mail, voorzien van naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U kunt deze richten aan: 
Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag
070 – 360 48 16
of stuur een mail naar: privacy@hersenstichting.nl

Toestemming intrekken

Op elk moment kan een gegeven toestemming aan de Hersenstichting voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) ingetrokken worden. Toestemming intrekken kan op de manieren die we hierboven hebben genoemd. Je kunt ons ook altijd mailen om je toestemming in te trekken.

Klachten

U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. Ook in dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u richten aan:

Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag
070 – 360 48 16
of stuur een mail naar: privacy@hersenstichting.nl

Privacyverklaring 

Hersenstichting vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Meer uitgebreide informatie over Hersenstichting en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, is terug te lezen in onze algemene privacyverklaring. 

Wijzigingen Privacyverklaring 

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check deze daarom regelmatig. De laatste aanpassing is gedaan op 30 maart 2023.

 

 

 

Privacy Statement Actieplatform

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door online collectanten, sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Hersenstichting websites.

Hersenstichting is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Hersenstichting bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Hersenstichting de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. De Hersenstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt. Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties. 

Deze website is gemaakt met Digicollect of Kentaa, beide een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hersenstichting heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van jouw persoonsgegevens

Via deze website verwerkt Hersenstichting (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina of online collectebus en tot stand brengen en uitvoeren van een online donatie, sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
  Hersenstichting legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met Hersenstichting in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Hersenstichting als sponsor, donateur, actiestarter, deelnemer aan acties of evenementen of online collectant.
 • Het informeren over activiteiten
  Hersenstichting houdt online collectanten, sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Hersenstichting zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Hersenstichting kan je in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Hersenstichting te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Hersenstichting om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de Hersenstichting websites worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Hersenstichting gebruikt het e-mailadres van online collectanten, sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Hersenstichting gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun je jezelf afmelden voor advertenties of jouw voorkeuren wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens

De Hersenstichting verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer je een online collectebus aanmaakt, je inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan de Hersenstichting je om persoonsgegevens vragen. Dit doet de Hersenstichting ook als jij je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website.

 Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de Hersenstichting website jonger is dan 16 jaar, zal de Hersenstichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Hersenstichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting.

De Hersenstichting verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

 Beveiliging van jouw persoonsgegevens

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

 Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hersenstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties schakelt de Hersenstichting, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in jouw betaalgegevens. Hersenstichting respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming jouw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

 Jouw gegevens bij online collectanten, actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien jij een donatie doet, verkrijgt de betreffende online collectant/actiestarter/deelnemer die je sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingsactie, inzage in jouw contactgegevens en jouw donatie in het geval je deze gegevens via deze website hebt ingevoerd. Jouw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de online collectant/actiestarter/deelnemer/projectleider en het sturen van een bedankje. De bepalingen zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens onverkort van toepasing.

 Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving

Je kan op elk moment, kosteloos, inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al je persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Je kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien je geen inlogaccount hebt, kun je met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 In het geval je Hersenstichting vraagt om jouw gegevens uit haar database te wissen, zal Hersenstichting daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van jouw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Als aan jouw verzoek tot het wissen van jouw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Hersenstichting je over de reden daarvan.

 Jouw gegevens kunnen door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over activiteiten, projecten, producten en behaalde resultaten. Ook kunnen wij je opnieuw om een donatie vragen. Dit kan gebeuren per post, e-mail, telefoon of sms. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail of brief sturen en duidelijk aangeven wat je wel of niet wenst te ontvangen.

 Je kunt deze richten aan:

Hersenstichting

Postbus 191

2501 CD Den Haag

info@hersenstichting.nl

 Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin, zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. In dat geval hebt je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:

 Hersenstichting

Postbus 191

2501 CD Den Haag

070 – 360 48 16

info@hersenstichting.nl

Datum 19-4-2021

Jouw impact

Dankzij jouw toewijding zorg je ervoor dat we dit kunnen verwezenlijken..

Hersenaandoeningen voorkomen

Een gezonde leefstijl kan het risico op een hersenaandoening verkleinen en de gevolgen van veroudering en hersenziektes uitstellen. Daarom zet de Hersenstichting in op gedrag dat de hersengezondheid ten goede komt. Van slaap tot voeding en beweging.

Hersenaandoeningen beter behandelen

De Hersenstichting maakt door financiering en nauwe samenwerkingen belangrijke onderzoeken en innovaties mogelijk. Zo kunnen er meer behandelingen komen die hersenaandoeningen genezen, stoppen, vertragen of de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Mensen met hersenaandoening helpen meedoen in de maatschappij

Iedereen met een hersenaandoening verdient een kans om het beste uit zijn leven te halen. Daarom werken wij aan een aangepast aanbod voor werk, bewegen en vrije tijd zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen

Lees meer