Algemene voorwaarden

V10 19-09-2023 | 08:58:13

Algemene voorwaarden actieplatform

Deze website is eigendom van Hersenstichting. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Hersenstichting - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Hersenstichting en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Hersenstichting en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Hersenstichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Hersenstichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Hersenstichting, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Hersenstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Hersenstichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Promotiemateriaal

De Hersenstichting heeft een aantal promotiematerialen ter beschikking voor onze actievoerders. De Hersenstichting kiest er bewust voor het assortiment promotiematerialen klein te houden, aangezien deze materialen bekostigd moeten worden.

  • Sportshirt: elke actievoerder kan gratis een sportshirt ontvangen bij een opbrengst vanaf 10 euro.
  • Donatiebox: wil een donatiebox neerzetten op je verjaardag, jubileumfeest, op de sportclub of het buurthuis? Laat het ons weten en we sturen er gratis een op.  
  • Vlaggen/spandoeken: vindt jouw actie op een groter event plaats en wil je hierbij meer zichtbaarheid voor de Hersenstichting creëren? Vraag dan een vlag of spandoek aan. Let op: deze dienen na gebruik weer geretourneerd te worden.
  • Brochures/hersenmagazines: heeft jouw actie een informatief karakter? Dan kan je brochures en HersenMagazines aanvragen.

Alle promotiematerialen zijn aan te vragen via actie@hersenstichting.nl. Heb jij andere wensen o.g.v. promotiematerialen? Helaas kan de Hersenstichting dit niet vergoeden. Probeer via sponsoring ander promotiemateriaal gesponsord te krijgen!

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Hersenstichting zullen Hersenstichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Hersenstichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Hersenstichting geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Hersenstichting en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Hersenstichting daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Hersenstichting en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Hersenstichting wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: actie@hersenstichting.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Hersenstichting jonger is dan 16 jaar, zal Hersenstichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Hersenstichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Hersenstichting en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Hersenstichting en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Contactgegevens

Bezoekadres

Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Postadres
Postbus 191
2501 CD Den Haag
Tel: 070 – 360 48 16 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar)

Zakelijke informatie
IBAN:NL18 INGB 0000 000 860
KvK: 41155766

De Hersenstichting is een ANBI
RSIN: 0067.39.398

Jouw impact

Dankzij jouw toewijding zorg je ervoor dat we dit kunnen verwezenlijken..

Hersenaandoeningen voorkomen

Een gezonde leefstijl kan het risico op een hersenaandoening verkleinen en de gevolgen van veroudering en hersenziektes uitstellen. Daarom zet de Hersenstichting in op gedrag dat de hersengezondheid ten goede komt. Van slaap tot voeding en beweging.

Hersenaandoeningen beter behandelen

De Hersenstichting maakt door financiering en nauwe samenwerkingen belangrijke onderzoeken en innovaties mogelijk. Zo kunnen er meer behandelingen komen die hersenaandoeningen genezen, stoppen, vertragen of de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Mensen met hersenaandoening helpen meedoen in de maatschappij

Iedereen met een hersenaandoening verdient een kans om het beste uit zijn leven te halen. Daarom werken wij aan een aangepast aanbod voor werk, bewegen en vrije tijd zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen

Lees meer